Đường dây & Trạm biến áp kho bạc nhà nước Minh Hóa, Tỉnh Quảng Bình